Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 22.5.2018
ASIAKASREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä

Depend Cosmetic Oy

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Puh. 02 566700, info(@)depend.fi 
Koskuankatu 2, 32700 Huittinen


2. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat yrityksen asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

 3. Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen
 • tilausten ja tarjousten käsittely ja arkistointi
 • reklamaatioiden ja palautteiden käsittely
 • palveluistamme ja ajankohtaisista asioista/tarjouksista tiedottaminen
 • uutiskirjeen lähettäminen
 • yrityksen toiminnan kehittäminen
   

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan niistä:

 • y-tunnus/ henkilötunnus
 • etunimi ja sukunimi
 • lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • tilaushistoria
 • rekisteripitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat 
 • asiakkuuteen liittyvä viestintä, palautteet/reklamaatiot ja uutiskirjeet
 • asiakkaan antamat työhön liittyvät tiedot: yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot
 • välttämätön alaan liittyvä ammattitieto tai tieto alan opinnoista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@depend.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi pyytää tarkistettavaksi tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus/velvollisuus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä, puhelimitse, fyysisesti tai sähköisesti
asiakkaalta verkkolomakkeen kautta (esim. uutiskirje)
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Depend Cosmetic Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten tai maksuihin/laskutuksiin tai kirjanpitoon liittyvien tapahtumien, tai muun lain vaatiman syyn vuoksi. Tietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle myös viranomaispyynnöstä, siviili- tai rikosoikeuden perusteella. Tietoja käsitellään turvallisesti ja tietoja käsittelevien yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietosuojaan ja henkilörekisterin käsittelyyn liittyvät sopimukset. 

 

8. Käsittelyn kesto 

Asiakasrekisterin tietoa käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkauus on voimassa tai lainsäädännön mukainen säilytysvelvollisuus vaatii.
Sähköisen uutiskirjeen tilauksen rekisteröity voi poistaa jokaisen lähettämämme markkinointisähköpostissa sijaitsevan linkin kautta tai pyydettäessä.
 

9. Henkilötietojen käsittelijät ja suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsittelevät Depend Cosmetic Oy:n työntekijät työtehtävänsä vaatiman tason mukaisesti. Yrityksen työntekijät ovat velvollisia pitämään käsittelemänsä tiedon salassa ja käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla turvallisesti ja asianmukaisesti. Voimme myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilörekisterin sähköisessä muodossa sisältämä sähköinen tieto on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.  Yrityksen tilat on suojattu teknisin toimenpitein.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Paytrail
Paytrail